راز قدرت

برترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور


ضمیر ناخودآگاه و مکانیزم عملکرد آن


چکیده :
بر اساس نظریه فروید، ذهن انسان دارای دو بخش هوشیار و ناهوشیار یا ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه است. ذهن هوشیار در برگیرنده تمام افکار، احساسات و اعمالی است که از آنها آگاهی داشته و تحت کنترل و اراده ماست. ضمیر خودآگاه انسان فرمانده وجود و همان بخشی است که به منِ آدمی اطلاق می‌شود. این بخش وظیفه ارزیابی، تجزیه و تحلیل منطقی، تصمیمات و اعمال ارادی روزمره شما را به عهده دارد. ذهن ناهوشیار محل ذخیره تمام افکار، اعتقادات، باورها، خاطرات، احساسات و تمایلات انسان از بدو تولد است و وظیفه کنترل اعمال غیر ارادی و اجرایی بدن و حفظ بقای انسان را بر عهده دارد. این بخش سرباز وجود، گوش به فرمان و تحت زعامت و فرماندهی ضمیر خودآگاه شماست و بر اساس دستورات ورودی‌ از آن انجام وظیفه می‌کند.