راز قدرت

برترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور


قانون جذب چیست و چگونه عمل می‌کند؟


چکیده :
قانون جذب در فلسفه اندیشه نوین، ساز و کاری متافیزیکی در جهان هستی است که طبق آن، مردم با تمرکز بر افکار و باورهای مثبت یا منفی، زندگی خویش را رقم می‌زنند. جنبش اندیشه نوین از جنبش‌های عرفانی نوظهور قرن 19 میلادی در آمریکاست که به اعتقاد بسیاری، بنیان‌گذار آن فردی به نام فینیاس کویمبی بود. این جنبش شامل سه سازمان بزرگ درونی به نام‌های کلیسای علوم مذهبی، علوم روحانی و یکپارچگی است. این قانون اولین بار توسط نویسندگان و پیشگامان جنبش اندیشه نو نظیر پرنتایس مالفورد، رالف والدو تراین، چارلز هانل و ژوزف مورفی مطرح شد و بعدها نویسندگان زیادی نظیر فلورانس اسکاول شین، کاترین پاندر، لورا دی، لوئیز هی، شاکتی گواین و راندا برن، کتاب‌های زیادی در این خصوص نوشتند.